ទំព័រ_បដា

ដំណើរការផលិត

ដំណើរការផលិតកម្ម "ទាំងពីរ"

● ពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញ
● បង្កើតកាលវិភាគផលិតកម្ម
● ផលិតកម្មផលិតផល
● គ្រឿងបរិក្ខារ
● ការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនទាំងមូល
● ការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយគុណភាព

8d9d4c2f