ទំព័រ_បដា

អូមេហ្គា 3 (EPA & DHA) / ចំហុយប្រេងត្រី

  • ដំណោះស្រាយ Turnkey នៃ Omega-3 (EPA & DHA) / Fish Oil Distillation

    ដំណោះស្រាយ Turnkey នៃ Omega-3 (EPA & DHA) / Fish Oil Distillation

    យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ Turnkey នៃ Omega-3 (EPA & DHA)/ Fish Oil Distillation រួមទាំងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ ឧបករណ៍ជំនួយ និងការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាពីប្រេងត្រីឆៅដល់ផលិតផលអូមេហ្គា 3 ដ៏បរិសុទ្ធ។សេវាកម្មរបស់យើងរួមមានការប្រឹក្សាមុនការលក់ ការរចនា PID (ដំណើរការ និងឧបករណ៍គំនូរ) ការគូរប្លង់ និងការសាងសង់ ការដំឡើង ការដាក់កំហិត និងការបណ្តុះបណ្តាល។